Pagina d’apertura

Leggi e ascolta l’antologia

Un testo in ventun lingue diverse

Il vento e il sole - Testo d’Esopo in greco antico


Leggi e ascolta l’antologia scritta e parlata


Per ascoltare le pronunzie è necessario attivare il player flash che può essere scaricato gratuitamente cliccando qui.

il vento e il soleil vnto e il s1letesto desopo in greco anticoboreas kai helios peri dynameos erizon edoxe de autois ekeino boras kai hllos per dunmeos rizzon dokse dh aut0is ekinoten niken aponeimai hos an auton anthropon hodoiporon ekdyse thn nken aponimai h0s an aut0n ntropon hodoip0ron ekduekai ho boreas arxamenos sphodros en tu de anthropu antechomenukai hq boras arksmenos sfodr0s n tu dh antr0pu antekomnutes esthetos mallon epekeito ho de hypo tu psychus kataponumenosths estto mllon epkeito hq dh hup0 tu psukus katapon2menoseti mallon kai perittoteran estheta proselambanen heos apokamon ti mlloi kai perittotran estta proelmbanen hos apokam0n ho boreas to helio metaparedoke kakeinos to men proton metrioshq boras tq helo metapardoke kakinos tq mhm pr0tom metrosproselampse tu de anthropu ta perissa ton himation apotithemenu prolampse tu dh antr0pu ta periss tqn himaton apotitemnusphodroteron to kauma epeteine mechris hu pros ten alean antechein sfodr0teron tq kuma epteine mkris hu pr0s thn alan antkeim me dynamenos apodysamenos potamu pararreontos epi lutron mh dunmenos apodumenos potam2 pararrontos ep lutr0n apeeiapei